Wat weet je over REACh - BP-A?

Wat weet je over REACh - BP-A?

We willen je hierbij wat meer informatie geven over REACh en in het bijzonder over artikel 33 van de REACh-verordening.

De verordening (EC) nr. 1907/2006 (REACh-verordening) is een verordening van de Europese Unie inzake chemische stoffen die in juni 2007 van kracht werd. REACh staat voor Registration, Evaluation, Authorization en Restriction van Chemicals, namelijk voor de registratie, beoordeling, goedkeuring en beperking van chemische stoffen. Als EU-verordening is REACh volledig en rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten. REACH is een fundamentele harmonisatie en vereenvoudiging van de bestaande wetgeving inzake chemische stoffen. Het REACh-systeem is gebaseerd op het beginsel van eigen verantwoordelijkheid van de industrie. Volgens het principe ‘geen gegevens = geen markt' mogen uitsluitend chemische stoffen op de markt komen die correct zijn geregistreerd.

Op basis van bovengenoemde verordening zijn alle leveranciers wettelijk verplicht om hun klanten te informeren over stoffen die op de ‘SVHC-lijst’ staan, gepubliceerd door het ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen). Deze lijst wordt voortdurend herzien en telkens worden tal van nieuwe stoffen eraan toegevoegd.

De laatste update in januari 2017 omvatte een chemische stof, met de naam

BPA, CAS nr. 80-07-5 4,4'-(propaan-2,2-diyl)difenol

die kan worden gebruikt in onze direct thermische producten. De chemische stof BPA wordt gebruikt in direct thermisch papier om de thermosensitieve coating te stabiliseren.

In het algemeen kunnen producten met BPA blijven gebruikt worden in Europa. Producten met deze stoffen blijven voldoen aan de REACh-verordening, zolang rekening wordt gehouden met de informatie over SVHC-componenten. We zijn daarom verplicht om onze klanten te informeren over het gebruik van SVCH-stoffen. Een overzicht van producten die een SVHC-component bevatten, kan je vinden op onderstaande linken

http://label.averydennison.eu/en/home/solutions/certificates/reach.html

http://jujothermal.com/products

https://www.mitsubishi-paper.com/fileadmin/user_upload/downloads/Thermoscript/ETPA_Statement_on_BPA_2016-12_en.pdf

In samenwerking met zijn leveranciers zal BMLE in de nabije toekomst het BPA uit de vermelde producten vervangen.

Jouw mededelingsplicht als verdeler volgens REACh:

Als je een dergelijke vraag van een klant ontvangt, ben je wettelijk verplicht om gratis binnen 45 dagen mee te delen welke stof in het overeenstemmende product als erg zorgwekkende stof op de kandidatenlijst is opgenomen (in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent). De bevoegde autoriteiten van de landen moeten de naleving van deze verplichting om informatie te verstrekken, monitoren en moeten overtredingen opvolgen. Sommige producten worden eveneens geanalyseerd via een chemische analyse omdat ze stoffen van de kandidatenlijst bevatten. Volgens een EUGH-uitspraak is er ook een informatieplicht wanneer de massaconcentratie van een SVCH-stof minder is dan 0,1 % bij het upgraden van een product (EUCH 10.09.2015 Az. C-106/14).

Aarzel niet om contact met uw vertegenwoordiger van BMLE op te nemen als je nog vragen hebt.

Let wel: Tegelijkertijd met de ECHA-publicatie heeft de EU een richtlijn (2016/2235/EU) gepubliceerd die vanaf 2020 een grens van 200 ppm voorziet voor het BPA in thermisch papier. Het gevaar bestaat dat beide kwesties door elkaar worden gehaald.